Print deze pagina: Print deze pagina:

 

                 

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7.Dag: kalenderdag; 
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
 
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Graffitiwinkel.nl - Handelend onder de naam: Graffitiwinkel
Graffitiwinkel.nl is een dienstvan James Jetlag ©2010-2015
KvK-nr. 14100443
 
Vestigings- & bezoekadres (LET OP: dit is het kantooradres, er is hier géén winkel!):
 
Molenweg 125 / 6471HC Kerkrade
 
Telefoonnummer: 0031(0)6 1678 1631 
 
 
Bereikbaarheid:
 
Van maandag t/m vrijdag van 11:00 uur tot 18:00 uur 
E-mailadres: info@graffitiwinkel.nl
 
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 
 
Artikel 4 - Het aanbod 
1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 
2.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
 
3.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 
 
 
Artikel 5 - De overeenkomst 
1.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 
2.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 
3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 
4.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 
1.Bij de aankoop via elektronische weg van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 
 
2.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken (NIET GEBRUIKEN) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele NIET GEBRUIKTE  staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
 
 
Wanneer een product niet is gebruikt en in de ongeopende originele verpakking zit kan deze altijd retour. U dient dit vooraf te melden.
 
Wanneer een product is gebruikt en niet nieuw of beschadigd is kan deze niet meer zomaar retour.  In overleg kunnen we een gebruikt product retour nemen en de gemaakte kosten aan u doorberekenen.
 
Als u een gebruikt product retour stuurt zonder dit vooraf aan te vragen, sturen wij u het product weer toe en zijn de daaruit voortkomende kosten voor uw rekening.
 
 
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zending en betaling voor zijn rekening. 
 
2.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Verzend- en betaalkosten zullen niet vergoed worden.
 
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1.
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 
2.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
Die door de consument persoonlijk worden afgehaald. De consument krijgt via deze weg eerst de kans het product te inspecteren (niet te gebruiken) alvorens het aan te schaffen.
 
 
Artikel 9 - De prijs 
De te betalen prijs, voor de producten die u bestelt, staat vermeld op onze website / advertentie op het moment dat u uw order plaatst. De ondernemer kan de prijzen van de producten veranderen zonder kennisgeving. Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
 
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 
2.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
 
4.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 
 
Artikel 12 - Betaling 
1.
Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.
 
3.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 
4.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Merken

 
 
 
 
 

Verzendkosten

 
 
 
 
 

ALLE pakketten tot 30kg slechts 5,50. 

Vanaf € 200.- GRATIS verzending!